POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych Użytkowników korzystających z Serwisu
Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie znajdują definicje zawarte w Regulaminie.
Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Regulaminu, którego integralną częścią jest niniejsza Polityka Prywatności.
Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie jest PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP: 6793088842, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, wpłaconym w całości.

Zakres i podstawa zbierania danych osobowych.

PROIDEA zbiera dane Użytkowników w sposób określony w Regulaminie.
PROIDEA zbiera i przetwarza następujące dane dotyczące Użytkowników będących osobami fizycznymi, którzy dokonali rejestracji w Serwisie:

imię,
nazwisko,
adres e-mail,
numer telefonu,
adres korespondencyjny,
rozmiar koszulki,
rodzaj obiadu (normalny / wegetariański),
źródło wiedzy o Konferencji. 

Opcjonalnie, jeżeli dane te zostały podane przez Użytkownika, PROIDEA może zbierać również:

dodatkowe uwagi Użytkownika,
nazwę Użytkownika w serwisie LinkedIn,
nazwę Użytkownika w serwisie Facebook,
nazwę Użytkownika w serwisie Twitter.

PROIDEA zbiera i przetwarza następujące dane dotyczące firm dokonujących zgłoszenia Uczestników i Użytkowników dokonujących zgłoszenia:

nazwa firmy rejestrującej,
adres,
imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
adres e-mail osoby zgłaszającej,
numer telefonu osoby zgłaszającej.

Jeśli dane te zostały podane przez Użytkownika, PROIDEA może zbierać również:
dodatkowe uwagi Użytkownika,
źródło wiedzy o Konferencji,
nazwę Użytkownika w serwisie LinkedIn,
nazwę Użytkownika w serwisie Facebook,
nazwę Użytkownika w serwisie Twitter.

PROIDEA zbiera i przetwarza następujące dane dotyczące Uczestników zgłoszonych przez firmy:

imię,
nazwisko,
adres e-mail,
stanowisko,
rozmiar koszulki,
rodzaj obiadu.

Użytkownicy udostępniają PROIDEA dane osobowe oraz inne dane wyżej wskazane poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie Konferencji.

Cele zbierania danych osobowych i zakres ich przetwarzania.

Wszelkie dane zebrane przez PROIDEA wykorzystywane są w celach związanych z organizacją Konferencji, w tym rejestracji Uczestników, zapewnienia komunikacji z Uczestnikami i podmiotami dokonującymi zgłoszenia Uczestników, jak również w innych celach związanych z wykonaniem umowy o udział w Konferencji.
W przypadku, jeśli Użytkownik lub Uczestnik niebędący Użytkownikiem wyraził na to zgodę, PROIDEA przetwarza zebrane dane w celach związanych z przekazywaniem informacji o działalności i ofercie PROIDEA oraz partnerów Konferencji.

Prawo dostępu

Użytkownikom oraz Uczestnikom niebędącym Użytkownikami, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych można dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres PROIDEA.

Cookies

Serwis używa niewielkich plików, zwanych Cookies.
Użytkownik Serwisu informowany jest o wykorzystywaniu w Serwisie cookies poprzez wyświetlenie odpowiedniego okna dialogowego na stronie Serwisu. Jednocześnie PROIDEA informuje Użytkownika, że dalsze korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją wykorzystywania cookies, chyba, że obsługa cookies została przez użytkownika wyłączona w ustawieniach przeglądarki.
Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika korzystającego z Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Cookies nie zawierają danych pozwalających na identyfikację Użytkownika.
Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.
Mechanizm Cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy i inne niebezpieczne oprogramowanie.
Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookie do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Adres IP

PROIDEA zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.
Adresy IP gromadzone są w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi użytkowników.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez PROIDEA mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy PROIDEA oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
Dane osobowe mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

PROIDEA przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na podany wyżej adres korespondencyjny lub adres e-mail: anna.bil@proidea.org.pl

Zmiany Polityki Prywatności

PROIDEA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, a jej zmiana następuje w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 7 października 2015.

PARTNERZY
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client

MIEJSCE KONFERENCJI

Marriott Hotel
79, Aleje Jerozolimskie 65,
00-697 Warszawa

Copyright © PROIDEA 2016